• در علوم تجربي روش حل مسائل علمي شامل چه مراحلي مي باشد؟

     o       در فرآيند اندازه گيري چه موارد مهمي را بايد در نظر داشت ؟

 •   اگر جرم يك نمونه سنگ گرانيت 54گرم و حجم آن 20 سانتي متر مكعب باشد ، چگالي اين نمونه سنگ را محاسبه كنيد .

     o         تفسير كردن يافته ها به چه منظور است ؟

 • دلايل بروز پديده ها در كدام مراحل از مراحل حل مسائل علمي مشخص مي شود ؟
 • به چه منظور فرضيه سازي صورت مي گيرد ؟
 • مدل سازي در نشان دادن فرضيه ها چه تاثيري دارد ؟
 • از دو مدل كره زمين و اتم كدام يك تصويري و كدام يك واقعي مي باشد . چرا ؟
 • نكته مهم در مقياس مدلها كدام است ؟
 • بهترين راه رسيدن به واقعيتهاي علمي كدام است ؟
 • زمين شناس كيست ؟
 • وظيفه مهندسان زمين شناس چيست ؟
 • نقشه هاي زمين شناسي در چه مواردي كاربرد دارند ؟
 • چرا مطالعات زمين شناسي در كشور ما اهميت زيادي دارد ؟
 • مراحل اساسي علم آموزي كدامند ؟
 • علم زمين شناسي چگونه به هر يك از موارد زير كمك مي كند .
 • الف : ساختمان سازي              ب: كشاورزي                        ج: صنعت
 • منظور از چرخه آب چيست ؟
 • سالانه چه مقدار آب از سطح كره زمين تبخير مي شود و چند درصد كل تبخير از سطح اقيانوسها صورت مي گيرد ؟
 • چند درصد ذخيره آب كره زمين در اقيانوسها است ؟
 • در صورت عدم وجود آب در كره زمين دماي هواي آن چه وضعيتي داشت ؟
 • آب چگونه موجب تعديل آب و هواي كلي زمين مي شود ؟
 • آبها طي چه مراحلي بيشترين تغييرات را در سطح زمين ايجاد مي كنند؟
 • آب كره چه نقشي در زندگي انسان دارد ؟
 • مواد موجود در هواي معمولي به چند دسته تقسيم مي شوند ؟ نام ببريد .
 • گازهاي تشكيل دهنده اتمسفر زيرين را با ذكر درصد آنها بيان كنيد . گاز غير فعال آن كدام است ؟
 • چرا گاز اكسيژن از نظر زمين شناسي اهمييت دارد ؟
 • از نظر تركيب شيميايي لايه هاي هوا را به چند قسمت تقسيم مي كنند . ارتفاع متوسط هر لايه را بنويسيد .
 • از ارتفاع 90 كيلومتري به بعد چه گازهايي به تفكيك در اتمسفر وجود دارد ؟
 • هوا بر اساس دما به چند لايه تقسيم مي گردد . به ترتيب از سطح زمين به طرف بالا نام ببريد .
 • سنگين ترين قشر هوا چه نام دارد ؟ تا چه ارتفاعي وجود دارد ؟
 • الف) در كدام لايه هاي هوا (بر اساس دمايي) با افزايش ارتفاع دما نيز افزايش مي يابد ، علت افزايش دما چيست ؟
 • ازونسفر در كدام لايه هوا قرار دارد هر اتم كلر مربوط به CFC چند مولكول اوزون را مي تواند نابود سازد ؟
 • چرا در مزوسفر با افزايش ارتفاع دما كاهش مي يابد ؟
 • چرا در ترموسفر با افزايش ارتفاع دما افزايش مي يابد ؟
 • لايه اوزون در چه حد فاصلي از زمين قرار دارد ، وجود اين لايه چه اهميتي دارد ؟
 • سوراخهاي لايه اوزون در كدام مناطق اين لايه وجود دارد ؟
 • چه عاملي موجب كاهش ضخامت لايه اوزون مي شود و چگونه ؟
 • چرا ارتفاع بين 80 تا 400 كيلومتري را يونوسفر مي خوانند ؟
 • ماگنتو سفر چيست ؟
 • وجود ماگنتوسفر براي زمين چه اهميتي دارد ؟
 • حدودا چند درصد از انرژي حرارتي كه از طرف خورشيد به زمين مي تابد توسط سطح زمين جذب مي شود ؟
 • طول موج امواج دريافتي زمين از خورشيد با طول موج امواج ساطع شده از سطح زمين چه تفاوتي باهم دارند ؟
 • چه عواملي بر ميزان دماي هوا موثرند؟ نام ببريد.
 • چرا دماي هوا با افزايش ارتفاع از سطح زمين كاهش مي يابد ؟
 • دليل تفاوت دمايي در عرضهاي جغرافيايي مختلف چيست ؟
 • چرا هر چه از نواحي استوايي به عرضهاي جغرافيايي بالاتر نزديك مي شويم دماي هوا كاهش مي يابد ؟
 • چرا دماي كشور سوئد هميشه سردتر از عربستان است ؟
 • چرا هواي داخل گلخانه حالت شرجي دارد ؟
 • اثر گلخانه اي چيست ؟
 • چرا دماي هوا در روي كره زمين در طول شب يا زمستان افت چنداني نمي كند؟
 • وجود چه موادي در هوا از عبور امواج بلند منتشره از سوي زمين ممانعت مي نمايد ؟
 • چرا در بعضي ازشبهاي زمستان پديده وارونگي دمايي اتفاق مي افتد ؟
 • وارونگي دمايي به چه پديده اي گفته مي شود ؟
 • چرا پديده وارونگي براي شهرهايي مانند تهران مهم تلقي مي شود ؟
 • دو دليل عمده براي بالا رفتن ميانگين دماي هواي زمين در قرن اخير بيان كنيد ؟
 • گازهايي كه اثر گلخانه اي را تشديد مي كنند را نام ببريد .
 • فشار هواچيست ؟
 • فشار هوا در كنار دريا چه مقدار است ؟
 • عامل فشار هواچيست ؟
 • چرا در محيط باز فشار هواي سرد بيش از فشار هواي گرم است ؟
 • چرا در يك محيط بسته با افزايش دما فشار نيز كاهش مي يابد ؟
 • افزايش دما چه تاثيري در فشار هواي محيط هاي بسته به محيط باز دارد ؟
 • باد چيست ؟ علت وزش بادها را بيان كنيد ؟
 • با فرض ساكن بودن زمين نواحي پرفشار و كم فشار آن كدامند ؟ جهت وزش بادها در اين حالت را بيان كنيد .
 • چه عاملي سبب مي گردد كه در فاصله استوا تا قطبين چندين مركز كم فشار و پرفشار متوالي ايجاد گردد ؟
 • مراكز كم فشار و پرفشار بر روي زمين در كدام عرضهاي جغرافيايي واقعند ؟
 • جهت وزش بادهاي تجاري يا (آليزه )در دو نيم كره شمالي و جنوبي زمين چگونه است ؟
 • جهت وزش بادهاي موسمي بين قاره و دريا به ترتيب در تابستان و زمستان چگونه است و چرا ؟
 • نسيم دريا چيست ؟
 • نسيم خشكي چيست ؟
 • رطوبت مطلق هوا را تعريف كنيد ؟
 • ظرفيت جذب بخار آب هوا به چه عاملي بستگي دارد ؟
 • رطوبت نسبي هوا بيانگر چيست ؟
 • رطوبت نسبي هوا طبق كدام رابطه تعريف مي شود ؟
 • اساس كار رطوبت سنج چگونه است ؟
 • چرا در رطوبت سنجها دماسنج مرطوب معمولا دماي كمتري را نسبت به دماسنج خشك نشان مي دهد ؟
 • در چه صورت دماسنجهاي خشك و مرطوب موجود در رطوبت سنج دماي واحدي را نشان مي دهند ؟
 • هر چه اختلاف دماي دو دماسنج خشك و تر بيشتر باشد نمايانگر چيست ؟
 • نقطه شبنم را تعريف كنيد .
 • ابر چيست و براي تشكيل لبر چه شرايطي لازم است ؟
 • عواملي كه سبب پايين آمدن دماي هوا مي شوند را نام ببريد .
 • درچه حالتي ذرات آب تشكيل دهنده ابر و مه مجددا بخار مي شوند ؟
 • ابرها از چه لحاظ باهم تفاوت دارند ؟
 • ابرها به چند دسته اصلي تقسيم مي شوند ؟
 • چه هنگام در نام گذاري ابر پيشوند آلتو قرار مي گيرد ؟
 • چه وقت در نام گذاري ابر كلمه نيمبوس قرار مي گيرد ؟
 • ابر و مه چه تفاوتي با يكديگر دارند ؟
 • چگونه از ذرات تشكيل دهنده ابرها بارش صورت مي گيرد ؟
 • مه دود فتوشيميايي چگونه تشكيل مي شود ؟
 • چه عاملي باعث توليد مه دودهاي محتوي گوگرد مي شود ؟
 • وجود چه تركيباتي در هوا باعث باران اسيدي مي شود ؟
 • آسيب هاي باران اسيدي متوجه چه چيزهايي مي باشد ؟4مورد را بيان كنيد ؟
 • چرا PHباران در حالت معمولي كمي اسيدي مي باشد ؟
 • مهمترين عامل ايجاد بارانهاي حاوي اسيد نيتريك چيست ؟
 • منظور از توده هوا چيست ؟
 • چه پديده هاي هواشناسي سبب حركت توده هوا مي شوند ؟
 • چه شرايطي براي ايجاد يك توده هوا لازم است ؟
 • ويژگيهاي اصلي يك توده هوا را نام ببريد .
 • جبهه هوا را تعريف كنيد .
 • منظور از جههه سرد و گرم چيست ؟
 • هر يك ازمنحني هاي هم دما و هم فشار در نقشه هاي هوا شناسي نشانگر چيست ؟
 • اقليم هر منطقه تابع چه عواملي است ؟
 • با رسم نقشه هاي هم دما و هم فشار چگونه وضع هوا را پيش بيني مي كنند ؟
 • جبهه هاي پرباران در كدام عرضهاي جغرافيايي واقعند ؟
 • مناطق كم باران در كدام عرضهاي جغرافيايي واقعند ؟
 • عوامل موثر بر آب و هوا كدامند ؟ نام ببريد .
 • فاصله از دريا چه تاثيري بر آب و هواي مناطق دارد ؟
 • وجود پستي و بلندي چه تاثيري بر اب و هوا دارد ؟
 • حاره به چه منطقه اطلاق مي شود ؟ چه نوع آب و هوايي در طول سال بر آن حكم فرماست ؟
 • مناطق معتدله كره زمين بين چه مدارهايي واقعند ؟ وضعيت آبو هواي سالاه آنها چگونه است ؟
 • مناطق قطبي بين چه مدارهايي واقعند آب و هواي آنها چگونه است ؟

 

 

 بازدید کننده عزیز حتما یک سری به آرشیو بزنید مطالب جالب تری خواهید یافت

 

+ نوشته شده در  ششم آذر ۱۳۸۶ساعت 16:36  توسط دلشاد پیاب | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
نظر به اهمیت زمین شناسی در زندگی روزمره بر آن شدیم تا دریچه ای کوچک به این علم عظیم باز کنیم تا شاید از این دیدگاه بهتر و بیشتر به پیرامون خود توجه نماییم و از داده های الهی بهره بیشتر گیریم . با توجه به اینکه زمین شناسی در دوره متوسطه زیاد به آن اهمیت داده نمی شود در این جا به صورت حاشیه ای با دانش آموزان علاقه مند و نیز کسانی که نظر مثبت نسبت به زمین شناسی دارند باب جدیدی را باز نموده تا با گفتگو و تبادل نظر و استفاده بهینه از نظرات آنها مکاشفه ای هرچند جزیی و کوچک نسبت به علوم زمین داشته باشیم .
به امید آن روز هر کس به نسبت آموخته و علم خود از زمین شناسی آگاهی و اطلاعات زمینه ای داشته باشد . خداوند ما را در پیشبرد راهی که در نظر گرفته ایم موفق سازد .
امین

پیوندهای روزانه
انجمن علوم زمین کرج
زمین شناس کوچک
ژئوتکنیک
زمین شناسی دانشگاه چمران اهواز
زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
زمین شناسی پزشکی
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني
معرفی زمین شناسی در ویکی پدیا
انجمن مهندسی معدن ایران
زمین شناسی نفت
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
پیوندها
سازمان انرژي اتمي ايران
پژوهشكده علوم زمين
موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران
گروه دوستداران علوم زمين
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
تصاوير زلزله
نقشه زلزله هاي ايران
نقشه گسلهاي فعال ايران و مقالاتي در اين زمينه
جمعيت كاهش زلزله ايران
مركز تحقيقات زمين شناسي آمريكا
وبلاگ زمين شناس
زمين شناسي ايران
فسيل شناسي
قسمت زمين شناسي سايت رشد
فسيل و ديرينه شناسي
وبلاگ نيلوفر
وبلاگ اصفهان
پایگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شامل بخش های متنوع مانند آموزش الکترونیکی،
وب گاه جالبی حاوی مشخصات و تصاویر صدها کانی جالب
علوم زیست-محیطی در سایت علوم زنده
یک گالری از نقشه های توپوگرافی سه بعدی
یک کتاب زمین شناسی انلاین
در این وبگاه اطلاعات و تصویرهای فراوانی از این ماموریت فضائی و زمان رسیدن فضاپیما خواهید ی
كتابخانه كاني شناسي
از يك زمين شناس بپرس
وبلاگ زمين شناسي اصفهان
طرح درس زمين شناسي
هفته زمين شناسي
ياران زمين
انجمن ديرينه شناسي ايران
مهندسي معدن
زمين من
بانك اطلاعات كانيها (فارسي)
زمين شناسي ناحيه 1 كرمانشاه
معادن ايران
جزيره دانش
وبلاگ محمد مهدي مالكي
زمين شناس
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

New Page 5